اکبر عبدی

مدیر بخش شبکه آب و فاضلاب و خطوط انتقال
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی اخذ مدرک نام دانشکده یا دانشگاه
لیسانس عمران – آب 1374 ایران- خواجه نصیر الدین طوسی
سوابق کاری
مدت در شرکت / به سمت
از سال 73 تا 75
از سال 75 تا 79
از سال 79 تا 82
از سال 83 تا 89
از سال 83 تا 94
از سال 94 تاکنون
شرکت های خدمات پیمانکاری و مشاور / کارشناس
شرکت مشاور شارگان / کارشناس طراحی طرح های آب و فاضلاب
شرکت مشاور جویاب نو / مدیر پروژه های آب و فاضلاب
شرکت مشاور کلان شهر عمران / عضو هیئت مدیره
شرکت مشاور بهسازان محیط آریا / مدیر پروژه های آب و فاضلاب
شرکت موج آب / مدیر بخش شبکه آب و فاضلاب و خطوط انتقال