سارا دهشید

کارشناس بخش طراحی معماری
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی اخذ مدرک نام دانشکده یا دانشگاه
فوق لیسانس معماری 1387 آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سوابق کاری
مدت در شرکت / به سمت
از سال 87 تا 93
از سال 93 تا 95
از سال 95 تاکنون
شرکت موج آب / عضو هیئت مدیره و مدیر بخش طراحی معماری
شرکت موج آب / نائب رئیس هیئت مدیره و کارشناس بخش طراحی معماری
شرکت موج آب / کارشناس بخش طراحی معماری