حسین دهشید

عضو هیئت مدیره
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی اخذ مدرک نام دانشکده یا دانشگاه
لیسانس راه و ساختمان 1355 مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی
سوابق کاری
مدت در شرکت / به سمت
از سال 55 تا 59
از سال 59 تا 72
از سال 72 تا 85
از سال 85 تاکنون
اداره ساختمان بانک صادرات / کارشناس
شرکت خدمات پیمانکاری / کارشناس ارشد طراحی
شرکت موج آب / خدمات مشاوره ای
شرکت موج آب / عضو هیئت مدیره