!--
-->

رضا عباسپور

 مدیرعامل
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی اخذ مدرک نام دانشکده یا دانشگاه
لیسانس
فوق لیسانس
عمران–آب و فاضلاب
عمران–آب و فاضلاب
1381
1384
صنعت آب و برق - شهید عباسپور
صنعت آب و برق - شهید عباسپور
سوابق کاری
مدت در شرکت / به سمت

از سال 81 تا 82
از سال 82 تا 83
از سال 83 تا 93
از سال 93 تا97

از سال 97 تا کنون

شرکت مشاور پارس پیاب / کارشناس
شرکت مشاور تهران بوستن / کارشناس
شرکت موج آب / کارشناس ارشد
شرکت موج آب / قائم مقام مدیرعامل

شرکت موج آب / مدیرعامل