سید کسری پیغمبری

مدیر بخش معماری
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی اخذ مدرک نام دانشکده یا دانشگاه
فوق لیسانس معماری 1386 تهران مرکزی
سوابق کاری
مدت در شرکت / به سمت
از سال 86 تا 88
از سال 88 تا 92
از سال 92 تا 95
از سال 95 تاکنون
شرکت موج آب / کارشناس بخش طراحی و معماری
شرکت خدمات پیمانکاری بردو / مدیر پروژه خدمات پیمانکاری
شرکت موج آب / کارشناس بخش طراحی و معماری
شرکت موج آب / مدیر بخش معماری