مهدی آذینی

مدیر دفتر فنی
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی اخذ مدرک نام دانشکده یا دانشگاه
لیسانس
فوق لیسانس
عمران – عمران
عمران – سازه
1379
1388
ایران - سیستان و بلوچستان
ایران - صنعتی امیرکبیر
سوابق کاری
مدت در شرکت / به سمت
از سال 79 تا 83
از سال 86 تا 91
از سال 82 تا 93
از سال 93 تاکنون
نظارت پروژه های عمرانی
شرکت آلتون کورت / مشاور دفتر فنی
شرکت مشاور دارافزین و مشاور رای فن / سرپرست دفترفنی و نظارت
شرکت موج آب / مدیر دفتر فنی