محمدحسام دهشید

کارشناس بخش طراحی معماری
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی اخذ مدرک نام دانشکده یا دانشگاه
لیسانس معماری 1389 E.M.V مدیترانه شرقی
سوابق کاری
مدت در شرکت / به سمت
از سال 85 تا 95
از سال 95 تاکنون
موج آب / کارشناس بخش طراحی معماری و عضو هیئت مدیره
موج آب / کارشناس بخش طراحی معماری