محل پروژه
استان چهارمحال بختیاری، منطقه کاهکش
نام کارفرما
آب و فاضلاب روستایی استان چهارمحال بختیاری
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح