محل پروژه
استان کرمانشاه، شهر تازه آباد
نام کارفرما
آب منطقه ای استان کرمانشاه
وضعیت پروژه
در حال انجام

مشخصات فنی طرح