نام پروژه
طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر تویسرکان (فاز 1، 2، 3)
محل پروژه
استان همدان – شهر تویسرکان
نام کارفرما
شرکت آب وفاضلاب استان همدان
سال افق طرح
1415 هجری شمسی
جمعیت در سال مقصد
72،500 نفر
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح

تصفیه خانه
ظرفیت تصفیه خانه: 184 لیتر در ثانیه
ظرفیت مدول اول: 184 لیتر در ثانیه
ظرفیت مدول دوم (طرح توسعه) :280 لیتر در ثانیه
روش تصفیه: لجن فعال
واحد های فرآیندی: آشغالگیری، پارشال فلوم ورودی و خروجی، کانال انتقال فاضلاب به لاگون های هوادهی، لاگون های هوادهی با هوادهی عمقی، حوض های تهنشینی، حوض تماس کلر لاگون های تغلیظ لجن، ایستگاه پمپاژ لجن برگشتی و اضافی، ایستگاه، پمپاژ زهاب
واحد های جنبی: ساختمان اداری بهره برداری، ساختمان برق و بلوئرها، ساختمان کلرزنی، پست پاساژ برق، کنترل و آزمایشگاه، ساختمان نگهبانی، ساختمان انبار و تعمیرگاه
جنس لوله : پلی اتلین