نام پروژه
شبکه جمع آوری فاضلاب وتصفیه خانه فاضلاب شهرفیروزان (فاز 1)
محل پروژه
استان همدان شهرفیروزان
نام کارفرما
شرکت آب و فاضلاب استان همدان
سال افق طرح
1420 هجری شمسی
جمعیت در سال مقصد
17،718 نفر
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح

تصفیه خانه
ظرفیت تصفیه خانه: 300 لیتر در ثانیه
فرآینده تصفیه خانه : لجن فعال به روش هوادهی ممتد
واحد های اصلی فرآیندی: آشغالگیری دانه گیر، اندازه گیری جریان، حوض های هوادهی، تهنشینی، کلر زنی، ایستگاه پمپاژ، لجن برگشتی و اضافی، واحد آبگیری لجن
واحدهای جانبی: اداری، انبار و تعمیرگاه و نگهبانی
خط انتقال
قطر : 400 میلیمتر
طول : 750 متر
شبکه فاضلاب
سیستم جمع آوری: ثقلی
ظرفیت نهایی شبکه جمع آوری فاضلاب: 86 لیتر در ثانیه
جنس لوله ها: پلی اتلین
قطر : 250 تا 400 میلیمتر
طول : 15،635 متر