نام پروژه
جدید
محل پروژه
تست
نام کارفرما
محسن
خدمات انجام شده
برآورد اقتصادی
طرح اولیه (فاز 1)
تهیه نقشه های اجرایی (فاز 2)
مساحت زیربنا
250 متر
تعداد طبقات
25 طبقه

مشخصات فنی طرح

نوع اسکلت
فلزی
سایر
this is a test