تقدیر نامه ها


اجرای طرح فاضلاب شهر تویسرکان

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب

طرح آب رسانی به شهر سردشت

طرح آبرسانی از اکباتان و آبشینه به همدان

مطالعات مرحله دوم تصفیه خانه آب شرب شهر کرمان

طرح آبرسانی شهر سقز و تامین آب شهر بانه

نمایشگاه تخصصی صنعت و ساختمان هرات افغانستان

عنوان برند برتر از مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران

تندیس کنگره تجلیل از یکصد برند برتر و نخبگان کار آفرین ایران

تندیس کنگره سراسری بزرگان کیفیت