جامعه مهندسان مشاور ایران

شرکت موج آب از همان سال های آغازین تاسیس (از سال 1372) با عضویت در جامعه مهندسان مشاور ایران به عنوان یکی از اعضای متعهد به اصول حرفه ای و اخلاق مهندسی , افتخار خدمتگزاری در توسعه پایدار کشور داشته است.

اتاق بازرگانی ایران - ایتالیا

در راستای دستیابی به فن آوری های جدید, به روزرسانی اطلاعات, استفاده از تجارب و دانش فنی خارج از کشور, ارتقای کیفیت خدمات و زمینه سازی جهت صدور خدمات و گسترش بازه فعالیت ها, این شرکت از سال 1382 به عضویت در اتاق بازرگانی ایران - ایتالیا در آمده است.

انجمن صنفی کار فرمایی