مدیران

ابراهیم سرقینی

مدیر بخش تصفیه خانه ها

جزئیات بیشتر

اکبر عبدی

مدیر بخش شبکه آب و فاضلاب و خطوط انتقال

جزئیات بیشتر

مهدی ادیب

مدیر بخش سازه

جزئیات بیشتر

پرویز صلاحی

مدیر بخش اجرایی

جزئیات بیشتر

سید کسری پیغمبری

مدیر بخش معماری

جزئیات بیشتر

مهدی آذینی

مدیر دفتر فنی

جزئیات بیشتر

سارا دهشید

کارشناس بخش طراحی معماری

جزئیات بیشتر

محمدحسام دهشید

کارشناس بخش طراحی معماری

جزئیات بیشتر