مدیران

ابراهیم سرقینی

مشاور فنی هیئت مدیره

جزئیات بیشتر

اکبر حکمت

مدیر بخش آب و فاضلاب

جزئیات بیشتر

علی پیغمبری

مدیر بخش پژوهش و توسعه

جزئیات بیشتر

اکبر عبدی

مدیر بخش شبکه آب و فاضلاب و خطوط انتقال

جزئیات بیشتر

مهدی ادیب

مدیر بخش سازه

جزئیات بیشتر

پرویز صلاحی

مدیر بخش اجرایی

جزئیات بیشتر

سید کسری پیغمبری

مدیر بخش معماری

جزئیات بیشتر

مهدی آذینی

مدیر امور پیمانها

جزئیات بیشتر

علیرضا جلیلی

مدیر بخش نقشه کشی

جزئیات بیشتر

پگاه افشارمقدم زنجانی

مدیر بخش مالی

جزئیات بیشتر

سید بهاءالدین ارجائی

مدیر بخش اداری

جزئیات بیشتر

علی شکوهی

مدیر دفترفنی

جزئیات بیشتر