محل پروژه
استان همدان، شهر نهاوند
نام کارفرما
آب و فاضلاب استان همدان
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح