محل پروژه
استان کرمانشاه، شهر پاوه
نام کارفرما
اداره کل امور آب استان کرمانشاه
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح