محل پروژه
استان قزوین، روستای رجائی دشت
نام کارفرما
آب و فاضلاب روستایی استان قزوین
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح