محل پروژه
استان همدان، شهر اسدآباد
نام کارفرما
آب و فاضلاب استان همدان
وضعیت پروژه
در حال انجام

مشخصات فنی طرح