نام پروژه
شبکه جمع آوري وتصفیه خانه فاضلاب شهمیرزاد (فاز 1، 2)
محل پروژه
استان سمنان شهر شهمیرزاد
نام کارفرما
شرکت آب وفاضلاب استان سمنان
سال افق طرح
1420 هجری شمسی
جمعیت در سال مقصد
19،450 نفر
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح

تصفیه خانه
ظرفیت تصفیه خانه: 80 لیتر در ثانیه
فرآیند تصفیه خانه: لجن فعال به روش هوادهی ممتد
واحدهای اصلی فرآیندی: آشغالگیری دانه گیر، اندازه گیری جریان، حوض های هوادهی، تهنشینی، کلر زنی، ایستگاه پمپاژ، لجن برگشتی و اضافی، واحد آبگیری لجن
واحدهای جانبی: اداری، انبار و تعمیرگاه و نگهبانی
خط انتقال
طول خط انتقال: 1،320 متر
قطر: 400 میلیمتر
جنس لوله: پلی اتلین
شبکه فاضلاب
سیستم جمع آوری: ثقلی
ظرفیت نهایی شبکه جمع آوری فاضلاب: 110 لیتر در ثانیه
طول کلیه لوله های به کار رفته در شبکه : 22،000 متر
قطر لوله ها شبکه : 200 تا 400 میلیمتر