محل پروژه
استان گیلان، شهرهای رستم آباد و توتکابن
نام کارفرما
آب و فاضلاب استان گیلان
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح