محل پروژه
استان زنجان، شهر خدابنده
نام کارفرما
آب و فاضلاب استان زنجان
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح