محل پروژه
استان کاشان، شهرهای آران و بیدگل
نام کارفرما
آب و فاضلاب استان کاشان
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح