نام پروژه
مجتمع مسکونی 24 واحدی مهرشهر
محل پروژه
مهرشهر
نام کارفرما
خصوصی

مشخصات فنی طرح

سال افق طرح
-