محل پروژه
تهران
نام کارفرما
خصوصی
خدمات انجام شده
نظارت و اجرا

مشخصات فنی طرح