نام پروژه
شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب کوهدشت (فاز 1، 2، 3)
محل پروژه
استان لرستان شهرکوهدشت
نام کارفرما
شرکت آب فاضلاب استان لرستان
سال افق طرح
1400 هجری شمسی
جمعیت در سال مقصد
141،500 نفر
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح

تصفیه خانه
ظرفیت تصفیه خانه: 300 لیتر در ثانیه
فرآینده تصفیه خانه: لجن فعال با هوادهی گسترده
واحد های اصلی فرآیندی: آشغالگیر، دانه گیر و چربی گیر، حوض های هوادهی، تهنشینی، کلر زنی، ایستگاه پمپاژ، لجن برگشتی و اضافی
واحدهای جانبی: اداری و بهره برداری، انبار و تعمیرگاه و نگهبانی
شبکه فاضلاب
سیستم جمع آوری: ثقلی
ظرفیت نهایی شبکه جمع آوری فاضلاب: 586 لیتر در ثانیه
طول کلیه لوله های به کار رفته در شبکه : 208،400 متر
قطر لوله ها : 200 تا 800 میلیمتر
جنس لوله : پلی اتلین