نام پروژه
طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرمریانج (فاز صفر، 1، 2)
محل پروژه
استان همدان شهر مریانج
نام کارفرما
شرکت آب و فاضلاب استان همدان
سال افق طرح
1420 هجری شمسی
جمعیت در سال مقصد
14،520 نفر
وضعیت پروژه
اتمام یافته

مشخصات فنی طرح

خط انتقال
طول خط انتقال فاضلاب: 1400 متر
قطر: 400 میلیمتر
جنس لوله: پلی اتلین
شبکه فاضلاب
محدوده خدماتی: 245 هکتار
طول لوله: 22،000 متر
اقطار لوله: 200 تا 400 میلیمتر
حداکثر فاضلاب تولیدی: 75 لیتر در ثانیه