نام پروژه
طرح تامین آب شرب دراز مدت شهر بانه (فاز صفر، 1، 2، 3)
محل پروژه
استان کردستان -شهر بانه
نام کارفرما
شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان
سال افق طرح
1430هجری شمسی
جمعیت در سال مقصد
199،479نفر
وضعیت پروژه
در حال انجام

مشخصات فنی طرح

تصفیه خانه
منبع تامین آب خام : سد عباس آباد کیله
ظرفیت :330 لیتر بر ثانیه
فرآیند تصفیه : متعارف
واحد های اصلی فرایندی: مخزن متعادل ساز آب خام (5،000 مترمکعب)،واحد ورودی،اندازه گیری جریان، حوضچه تقسیم آب، اختلاط سریع ، لخته سازی،ته نشینی، فیلتر (دو لایه)، مخزن آب 5،000 مترمکعب، حوض بازیافت شستشوی فیلترها ، تغلیظ کننده و واحد آبگیری لجن
ساختمان های جانبی : اداری، نگهبانی،انبار و تعمیرگاه ،ساختمان برق، ساختمان پست پاساژ، ساختمان شیمیایی ، کلر زنی ، ساختمان ذخیره کلروفریک و ساختمان پایلوت
خط انتقال
خط انتقال آب خام از محل حوضچه تحویل آب از پایاب سد عباس آباد کیله شروع و به موقعیت تصفیه خانه های آب جدید و قدیم منتهی می گردد.شامل دو قسمت به شرح ذیل می باشد:
1) از محل پایاب سد تا محل تصفیه خانه جدید : متر 14،000 =L ،متر 600 .میلیمتر700 =D ظرفیت خط : 512 لیتر بر ثانیه
2) از محل تصفیه خانه جدیدی به تصفیه خانه قدیم : متر6،000= L ، میلیمتر 400=D
جنس : فولادی ظرفیت خط :170 لیتر بر ثانیه